మణిద్వీప వర్ణన | Manidweepa Varnana

| मणिद्वीप वर्णा तेलुगु पीडीएफ

| मणिद्वीप वर्णा पीडीएफ इस लेख के नीचे दिए गए सीधे डाउनलोड लिंक का उपयोग करके तेलुगु में मुफ्त में डाउनलोड करें।

देवी भागवतम में मणिद्वीप वर्ण एक बहुत शक्तिशाली श्लोक है। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति के साथ इसका पाठ करना या सिर्फ सुनना ही भक्त को चमत्कार कर देता है। कई लोग मणिद्वीप पूजा करते हैं जिसमें मणिद्वीप वर्ण के 32 श्लोकों का लगातार 9 दिनों तक 9 बार जप करना शामिल है।

ऋषि वेद व्यास द्वारा मणिद्वीप वर्ण का वर्णन सुधा समुद्र नामक अमृत के एक महासागर के बीच में एक द्वीप के रूप में किया गया है। देवी भागवतम में मणिद्वीप वर्ण एक बहुत शक्तिशाली श्लोक है। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति के साथ इसका पाठ करना या सिर्फ सुनना ही भक्त को चमत्कार कर देता है। कई लोग मणिद्वीप पूजा करते हैं जिसमें मणिद्वीप वर्ण के 32 श्लोकों का लगातार 9 दिनों तक 9 बार जप करना शामिल है।

| Manidweepa Varnana Lyrics in Telugu

ుల్లోకాలకు
ులో ుల ువై || 1 ||

ుగంధ ుష్పాలెన్నో ు ుందర ువర్ణపూలు
ు ుఖాలు ులు || 2 ||

ు ు
ులు ులు || 3||

ు ు ు
ుల ు ులు || 4 ||

ువనేశ్వరీ ుల ు

ులు ువర్ణమణులు ున ు
ుర ుర ు ుధలు ులు || 5 ||

ువది ుగు ులు ుశక్తులు
ుతో ు ులు || 6 ||

ులు ులు ులూ ులు
ురలోకాలు ులు || 7 ||

ుల ులు ుల ుగుు
ుగు ుగులు ులు || 8 ||

ువనేశ్వరీ ుల ు

ు ు ురస్రాలు
ులు ులు || 9 ||

ు ు
ులు ులు || 10 ||

ు ుకోటల
ుష్యరాగమణి ు ులు || 11 ||

ు ుభప్రధ ు
ులు ులు || 12 ||

ువనేశ్వరీ ుల ు

ుత్యపు ులు ులు
ుల్లతలు ులు ులు || 13 ||

ుబేర ుణదేవులు ుభాలనొసగే ువులు
ులు ులు || 14 ||

ులు ులు ులు
ులు ు ులు || 15 ||

ుందవనాలు ు
ుఋతువులు ుర్వేదాలు ులు || 16 ||

ువనేశ్వరీ ుల ు

ు ులు
ుప్పదిరెండు ులు ులు || 17 ||

ువర్ణరజిత ుందరగిరులు ు
ుహలు ులు || 18 ||

ుద్రము ులు ురుషాదులు
ులు ులు ులు || 19 ||

ులు ువు ువులు
ులు ులు || 20 ||

ువనేశ్వరీ ుల ు

ుల ు ులు ులు
ు ుల ులు ులు || 21 ||

ులు ులు ురుషు ు
ులు ులు ులు || 22 ||

ుమారస్వాములు ుక్తి ులు
ు ు ులు || 23 ||

ులు ు ులు
ుదాయాలు ులు || 24 ||

ువనేశ్వరీ ుల ు

ులు ు ులు
ులు ుడపచ్చలు ులు || 25 ||

ుఖము ు ు ు
ు ురుషార్ధాలు ులు || 26 ||

ు ు ు ు
ఈ || 27 ||

ుల ు ు ుపైన
ుడు ువనేశ్వరీ ు ు || 28 ||

ువనేశ్వరీ ుల ు


ుగా ుపడుతుంది ు || 29 ||

ు ు
ు ు ుంది || 30 || (2)

ులు ు ు
ు ుభమే ు ులతూగేరు || 31 || (2)

శివకవితేస్వరి శ్రీ చక్రేశ్వరి మణిద్వీప వర్ణన చదివిన చోట
ుకొని ునంట ుభాలను ుకొనుటకై
ువనేశ్వరీ
ుల ు || 32 ||

मणिद्वीप वर्णन कब पढ़ें

  • गृहप्रवेसम (गृहप्रवेश समारोह) के दौरान कोई भी मणिद्वीप वर्णन स्तोत्र का पाठ कर सकता है। ऐसा करने से नए घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा!
  • इस शक्तिशाली स्तोत्र को महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम (अयगिरि नंदिनी…) या अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम (सुमनसा वंदिता) की धुनों में गाया जा सकता है।
  • यह स्तोत्र पाठ कुमकुम, हल्दी और अक्षत के साथ बत्तीस किस्मों के फूलों के साथ देवी शक्ति (ललिता, राजराजेश्वरी आदि देवी का एक शांतिपूर्ण रूप) की पूजा करके किया जाता है।
  • प्रत्येक वाक्य के अंत में – एक फूल, एक चुटकी कुमकुम, हल्दी, चंदन और अक्षत को देवी माँ के चरणों के पास अर्पित करें। नैवेद्यम के रूप में मिठाई का भोग लगाएं।
  • कोई एक ही फूल की बत्तीस गिनती (32 नग) से भी पूजा कर सकता है। प्रार्थना में आमतौर पर गेंदे के फूलों से परहेज किया जाता है।
  • नंबर #9 देवी शक्ति से जुड़ा है (नवरात्रि नौ दिनों तक मनाई जाती है!)।
  • मणिद्वीप वर्णन स्तोत्र पूजा नौ शुक्रवार को नौ बार (9 x 9) स्तोत्र का पाठ करके की जाती है। सरल शब्दों में, प्रत्येक शुक्रवार को स्तोत्र का 9 बार जाप किया जाता है। पूजा के अंत में दीया जलाने, धूप की छड़ें चढ़ाने, आरती लहराने, आत्म प्रदक्षिणम और क्षमा प्रार्थना जैसी बाकी पूजा प्रक्रियाएं समान रहती हैं।

मैं

ుంది. ు. , ుంఠం, ుతూంటుంది. ుగు ులా ుద్రము ుంది. ుద్రంలో ు, ు, ు ు ు ులు ు . ుయోజనాల ుంది. ు ులు ు. ు ులు ు. ులు ు. ుగడు ుర ు, ు . ుతో ుంది. ులు . ుడు ులు, ు ుల ువుగా . ులు ులు, .
. ురస్రాకారంగా ుంది. ుష్పాలు ు ుతూంటాయి. ు ుల ుగా ువాసనలు ుతుంటాయి. ుంది. . ు . ు . ురోగమించగా ుంది. , ువనాలు . ు ులతో , ులతో ులవిందుగా ుంది. ు ుంటాయి. ుంది. ు, ుష్పాలతో . ుందు , . ుష్పాలు ుగంధాలు ుతుంటాయి. ువర్ణమయ ుతుంది. , ువర్ణమయ . ుండి ుంటుంది. ు ుగుంది.

| तेलुगु में मणिद्वीप वर्णा पीडीएफ

आप | . डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके मणिद्वीप वर्ण पीडीएफ।

|  मणिद्वीप वर्ण पीडीएफ - दूसरा पृष्ठ
| मणिद्वीप वर्ण पीडीएफ – पेज 2