10 Lines About Tree in Sanskrit

10 Lines About Tree in Sanskrit, 10 sentences about tree in sanskrit, some lines about tree in sanskrit, few lines about trees in sanskrit, write 10 lines about tree in sanskrit.

10 Lines About Tree in Sanskrit
  1. सर्वेषां प्राणिनां कृते वृक्षाः अतीव महत्त्वपूर्णाः सन्ति ।
  2. वयं वृक्षेभ्यः प्राणवायुः प्राप्नुमः।
  3. एतेभ्यः वयं बहुविधाः फलानि, पुष्पाणि, शाकानि इत्यादयः प्राप्नुमः ।
  4. वयं वृक्षेभ्यः बहुविधं औषधं प्राप्नुमः, यस्मात् औषधानि निर्मीयन्ते ।
  5. न केवलं वृक्षेभ्यः इन्धनं प्राप्नुमः, अपितु एतेषां काष्ठानां उपयोगेन अनेकप्रकारस्य फर्निचरस्य निर्माणमपि भवति ।
  6. सर्वेषां पक्षिणां निवासस्थानं, सर्वेषां प्राणिनां छायाप्रदम् ।
  7. वृक्षाभ्यां वर्षा भवति ।
  8. वृक्षाः मृत्तिकां उर्वरं कुर्वन्ति, तस्याः क्षयः अपि निवारयन्ति ।
  9. भूमण्डलस्य तापनात् पृथिव्याः रक्षणं करोति ।
  10. वृक्षाः अस्माकं कृते सर्वथा उपयोगिनो भवन्ति अतः अधिकाधिकाः वृक्षाः रोपनीयाः ।