Karpura Gauram Karunavataram Lyrics in Odia

Karpura Gauram Karunavataram Lyrics in Odia, shiva namaskar mantra in odia, odia shiva mantra lyrics.

Karpura Gauram Karunavataram Lyrics in Odia

Karpura Gauram Karunbataram

Sansara Saram Bhujagendra Haaram

Sadaa Bansantam Hrudayaara Binde

Bhabam Bhabani Sahitam Namami.

Related Content